Που βρίσκονται όλοι αυτοί οι εξωγήινοι ;

Posted by Stratilio Stratilio
Options
Ήταν στη διάρκεια ενός δείπνου στο κέντρο πυρηνικών δοκιμών του Λος Αλαμος το 1950 που ο Ενρίκο Φέρμι, πιο γνωστός για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού αντιδραστήρα, έκα¬νε την ερώτηση-«μαχαιριά» για όποιον θέ¬λει να τρέφει κάποιες ελπίδες σχετικά με την ύπαρξη ζωής στο υπό¬λοιπο Σύμπαν: Πού βρί¬σκονται λοιπόν όλοι αυτοί;
Στη διάρκεια του μι¬σού αιώνα που πέρασε από τότε, διαστημό¬πλοια έχουν επισκεφθεί κάθε πλανήτη του ηλια¬κού μας συστήματος εκτός από τον Πλούτω¬να, και όλα τα σημαντι¬κά φεγγάρια-δορυφόρους, αλλά ακόμη να φανεί ένα σημάδι ζω¬ής. Από την άλλη πλευρά, οι αστρονόμοι έχουν εξετάσει χιλιάδες άστρα ψάχνοντας για
ραδιοσήματα από εξωγήινους. Μέχρι στιγ¬μής η σιωπή είναι εκκωφαντική.
Αυτές οι λίγες χιλιάδες άστρα και το ένα ηλιακό σύστημα αντιπροσωπεύουν μόνο κάποιο ελάχιστο δείγμα των πιθανών θη¬σαυρών του Γαλαξία, που διαθέτει περίπου 200 δισεκατομμύρια άστρα. Ανάλογα με το πόσο πολλοί πλανήτες υπάρχουν με συνθήκες παρόμοιες με αυτές της Γης και το πό¬σο πιθανό είναι να συνεχιστεί η εξέλιξη ζω¬ής και νοημοσύνης οι αστρονόμοι επιμέ¬νουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν εκα¬τομμύρια πολιτισμοί στον Γαλαξία, ή έστω και ένας. Αλλά αν υπάρχει αφθονία εξωγήινων πολιτισμών και το διαστρικό ταξίδι είναι έστω και ελάχιστα ελκυστικό γι' αυτούς, η ερώ¬τηση του Φέρμι μένει να απαντηθεί.
Με ποιο επιχείρημα; Ότι οι εξωγήινοι μπορούσαν να είναι διασκορπισμένοι στον Γαλαξία μέσα σε λιγότερα από δέκα δισε¬κατομμύρια χρόνια που υπάρχουν σίγουρα οι γαλαξίες. Ακόμη και αν ταξίδευαν με τα¬χύτητες πολύ μικρότερες από την ταχύτητα του φωτός, το απόλυτο ανώτερο όριο τα¬χύτητας που μπορεί να έχει οτιδήποτε μέσα στο Σύμπαν, σύμφωνα με τη θεωρία του Αϊνστάιν. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το πρώτο διαστημόπλοιο με εξωγήινους που ξεκινά για άλλο κόσμο χρειάζεται ένα εκατομμύριο χρόνια για να φθάσει και να εγκαταστα¬θεί. Αν τότε η νέα αυτή αποικία και μαζί ο αρχικός πολιτισμός στείλουν ο καθένας από ένα διαστημόπλοιο σε ένα ίδιο ταξίδι και αυτό επαναλαμβάνεται ώστε ένα κύμα δημιουργίας αποικιών να δημιουργείται με τον διπλασιασμό τους κάθε ένα εκατομ-μύριο χρόνια, ύστερα από δέκα εκατομ¬μύρια χρόνια θα υπάρχουν 1.023 και¬νούργιες εγκαταστάσεις εξωγήινων συν την αρχική. Ύστερα από 20 εκατομμύρια χρό¬νια θα είναι ένα εκατομμύριο. Ύστερα από 40 εκατομμύρια χρόνια, αν συνεχίσουν με αυτόν τον ρυθμό, θα έχουν γίνει ένα τρι¬σεκατομμύριο, δηλαδή περισσότερες από το πλήθος των άστρων στον Γαλαξία.
Τώρα λοιπόν, ύστερα από 10 δισεκα¬τομμύρια χρόνια, αν είχαν υπάρξει πε-ρισσότεροι από ένας μετακινούμενοι στο Διάστημα πολιτισμοί στον Γαλαξία, θα σκουντουφλούσαν ο ένας επάνω στον άλλον ή στις κατασκευές του άλλου. Στην πραγματι¬κότητα όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Αν η λογική του Φέρμι ισχύει, θα τα βά¬ψουν μαύρα εκείνοι οι αστρονόμοι που προ¬σπαθούν να ανιχνεύσουν ηλεκτρομαγνητι¬κά σήματα από μακρινές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός προγράμματος γνωστού ως SETI (από τα αρχικά των λέξεων Search for Extraterrestrial Intelligence, δηλαδή Έρευ¬να για Εξωγήινη Νοημοσύνη). Διότι αν δε¬χθούμε ότι δεν «πιάνουμε» τις εκπομπές τους εδώ (μερικοί βγάζουν το συμπέρασμα ότι) μάλλον δεν βρίσκονται και «εκεί».
Οι υπέρμαχοι αυτής της αναζήτησης πα¬ραδέχονται ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ίσως όμως, υπο¬στηρίζουν, το διαστρικό ταξίδι να είναι πο¬λύ δαπανηρό και αποθαρρυντικό. Μια απά¬ντηση σε αυτό έρχεται από τον δόκτορα Φρανκ Τίπλερ, φυσικό στο Πανεπιστήμιο του Τουλέιν: «Οι εξωγήινοι δεν θα χρεια-ζόταν να ταξιδέψουν οι ίδιοι, αλλά να στεί¬λουν ρομπότ που θα αναπαράγουν τους εαυτούς τους».
Η διασπορά των ανθρώπινων υπάρξεων σε ολόκληρη τη Γη από την αρχική μας κοι¬τίδα στην Αφρική είναι μια επιβεβαίωση της ικανότητας μας να είμαστε σε διαρκή μετακίνηση.
Επομένως πού βρίσκονται «αυτά»; Μια απάντηση είναι χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και υποτιμά αρκετά τους κατοί¬κους του πλανήτη μας, αφού υπαινίσσεται ότι ζούμε σαν να είμαστε τρόφιμοι ενός «ζωολογικού κήπου», καθώς υποτίθεται ότι οι εξωγήινοι βρίσκονται εδώ αλλά δε¬σμεύονται να μην παρέμβουν. Βέβαια αυ¬τό σημαίνει ταυτόχρονα ότι μας συμπερι¬φέρονται πολύ πιο διακριτικά και ηθικά απ' ό,τι έχουμε εμείς συμπεριφερθεί στα ζώα του πλανήτη μας και στους ιθαγενείς πολιτισμούς εδώ στη Γη.
Ναι, θα ήταν δυνατόν να βρίσκονται ανά¬μεσα μας και να μην αντιλαμβανόμαστε την παρουσία τους, ακριβώς όπως και τα μυρ¬μήγκια δεν παίρνουν είδηση την ύπαρξη της Τζιοκόντας ή του Internet, αφού πρό¬κειται για δημιουργήματα όντων με ανώτε¬ρη νοημοσύνη.
Η ανακάλυψη έστω και ενός υποτυπώ¬δους μύκητα κάτω από το φως ενός ήλιου σε κάποιο άλλο άστρο θα συγκατα¬λεγόταν πλέον μεταξύ των σημαντικών γε-γονότων στην ιστορία, όχι μόνο της επι¬στήμης, αλλά πολύ πιο γενικά της ανθρω-πότητας. Η ΝΑSΑ αναγόρευσε τώρα τε¬λευταία την έρευνα για σημάδια από την ύπαρξη εξωγήινων ως κεντρική αποστολή της. Μόνο που αυτό, λένε οι αστροβιολόγοι, κουβαλάει το μειονέκτημα να είμαστε όμη¬ροι των αντιλήψεων μας για τη ζωή και τη νοημοσύνη. Διακρινόμαστε {όπως φαίνε¬ται μόνο) στο να κοιτάζουμε για πράγματα που είναι όμοια με εμάς.
Μια άλλη εξήγηση είναι ότι ακόμη και η αποστολή ρομπότ-«πληρεξουσίων» επισκε¬πτών είναι περισσότερο δαπανηρή από το να στέλνονται σήματα με ηλεκτρομαγνητι¬κά κύματα, ενώ δεν... έτυχε να πέσουμε ακό¬μη επάνω σε κάποιο διαγαλαξιακό Internet (που ίσως να υπάρχει).
«Η απουσία ενδείξεων» θέλουν να λέ¬νε οι αστρονόμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SETI «δεν είναι ένδειξη απου¬σίας». Η έρευνα μόλις άρχισε και η πιο επιστημονική προσέγγιση του θέματος, λέ¬νε, είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε, πε-ριμένοντας για τις (τυχόν) απαντήσεις με την ελπίδα ότι ξέρουμε να θέτουμε (τις σω-στές) ερωτήσεις.

Dennis Overbye, Εφημερίδα «Το Βήμα» , 28-12-2003